תקנון אתר

תקציר התקנון (התקציר אינו ממצה ויש לקרוא את התקנון במלואו)

 • הגישה לקורס המתוגבר ומשלוח החיבורים מתבצעת דרך קורס הפסיכומטרי באתר קמפוס.
 • הקורס המתוגבר תקף למועד בחינה אחת בלבד. לא ניתן להעביר קורס ממועד למועד.
 • קורס מתוגבר ו/או בדיקת חיבורים הם אישיים ואינם ניתנים להעברה.
 • בדיקות חיבורים ושיעורים פרטיים במסגרת הקורס המתוגבר שלא נוצלו במהלך המועד לא ניתנים לצבירה למועד נוסף.
 • זמן מינימלי בין שיעורים פרטיים ו/או בין הגשת חיבורים לבדיקה - 5 ימים.
 • משלוח ספרים/סימולציות עם שליח עד לבית - עד 10 ימי עסקים (לרוב 3-5 ימים).
 • ביטול קורס מתוגבר: עד 7 ימי עסקים לפני פתיחת הקורס - החזר מלא; מ-7 ימי עסקים ועד יום לפני פתיחת הקורס - דמי ביטול בסך 150 ₪; מיום פתיחת הקורס לא יינתן החזר.
 • ביטול ספרים ו/או סימולציות: בטרם יצא המשלוח - דמי טיפול בסך 5%; לאחר יציאת המשלוח - דמי טיפול בסך 5% + 74 ₪ (משלוח הלוך-חזור); לאחר קבלה - אין אפשרות לבטל.
 • ביטול בדיקת חיבור (שנרכשה בנפרד): ניתן לבטל עד 14 יום מיום הרכישה בניכוי דמי טיפול בסך 5%.

התקנון המלא

 1. אתר "קורס הפסיכומטרי של המדינה" מופעל במסגרת יוזמה של מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" – המשרד לשוויון חברתי, על מנת להעמיד לציבור הלומדים אפשרויות לימוד לבחינה הפסיכומטרית בחינם או בעלות סמלית, בהתאם למסלול הלימודים בו בחר הלומד (להלן - "השירותים"). שירותי האתר מופעלים על ידי ספק מטעמו של המשרד, חברת אשכול בינה בע"מ (להלן: "הספק").
 2. השימוש ו/או ההסתייעות בשירותי האתר מעידה על הסכמה לכלל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 3. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות והאמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים.
 4. זכויות יוצרים ביחס לתכנים המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל ו/או למרכז הארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר) ו/או לאשכול בינה בע"מ. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסטים, תמונות, איורים, מפות קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: החומר המוגן), אלא אם כן זכויות יוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

 1. זכות השימוש במידע ובתכנים באתר הינה למשתמש בלבד. המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
 2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.
 3. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע ו/או כל חלק ממנו לצורך הפצה ו/או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
  ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת המשרד לשוויון חברתי – מטה ישראל דיגיטלית, מראש ובכתב.
  הסכמת המשתמש ו/או הגולש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות אחרות וכי לא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט. המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל מהאתר ולא לעשות כל שימוש היכול להביא לידו רווח כספי מכתובת מייל שפורסמה באתר.
 4. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת המשרד לשוויון חברתי – מטה ישראל דיגיטלית, מראש ובכתב בלבד, ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
 5. המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
 6. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
 7. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מדינת ישראל בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
 8. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת מדינת ישראל, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 ו/או חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 ו/או חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, ובכל מקרה הסכום הסטטוטורי הגבוה מביניהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.
 9. ידוע למשתמש, כי המשרד לשוויון חברתי – מטה ישראל דיגיטלית ו/או הספק רשאים לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.
 10. מובהר בזאת, כי המשרד לשוויון חברתי – מטה ישראל דיגיטלית ו/או הספק יהיה רשאים לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותם על פי דין וכן יהיו רשאים להעביר את פרטי המשתמש לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה של המשתמש.
 11. הספק רשאי להפסיק את מתן השירותים ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי המשרד לשוויון חברתי – מטה ישראל דיגיטלית בעניין זה.

הזמנה ומשלוח

 1. לצורך ביצוע פעולת הרכישה באתר, יהיה עליך להזין פרטים אישיים בהתאם למופיע בטופס – יש להקפיד למלא פרטים מדויקים. במקרה שהמוצרים שרכשת באתר יחזרו לספק בגין פרטים שגויים ו/או שהחבילה לא נדרשה, תוכל לקבל החזר כספי בניכוי דמי הטיפול והמשלוח.
 2. כל הפרטים האישיים שיימסרו בעת ביצוע פעולת הרכישה באתר או בטלפון יישמרו במערכת של הספק (למעט פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אשר אינם נשמרים בכל מקרה). הספק לא יעביר את הפרטים האישיים שמסרת בעת ביצוע פעולת הרכישה באתר לאף גורם אחר זולת לספקים במידת הצורך, וזאת רק על-מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצעת באתר או בטלפון. למרות שעל-פי חוק אינך חייב למסור לספק את פרטיך האישיים, הספק לא יוכל לטפל בהזמנה אם לא יקבל ממך פרטים אלו.
 3. אספקת המוצר תתבצע בתוך 10 ימי עסקים (ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחג) מיום קבלת האישור על התשלום. במקרה של עיכוב בהגעת המוצר ליעדו מעבר לזמן אספקת המוצר המפורט באתר, ניתן לבטל את העסקה ולקבל את כספך חזרה. בכל מקרה, חבותו של הספק, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים ו/או שירותים שנרכשו באתר, לא תעלה על גובה התמורה ששולמה בפועל על המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו על-ידך.
 4. במקרה שהמוצר אבד במהלך המשלוח, הספק ידאג לשלוח מוצר חדש ללא תשלום נוסף מהר ככל שניתן, בהתאם לזמינות המוצר במלאי.
 5. לאחר קבלת המשלוח באחריותך לוודא כי כל הספרים ו/או הסימולציות שהזמנת אכן הגיעו. טענות בדבר חוסרים כלשהם יש לשלוח במייל התמיכה של הקורס (מופיע בתחתית התקנון) עד 5 ימים מיום קבלת המשלוח, ואנו נדאג לשלוח את הפריטים החסרים. לאחר זמן זה לא יישלחו השלמות כלשהן.

בדיקת חיבורים

 1. עד סוף שנת 2020, תלמיד בקורס המלא (החינמי) יהיה זכאי לבדיקה של 3 חיבורים רק לאחר מעבר רף של 15 שעות פעילות שנמדדו במערכת (שעת פעילות = שעת צפייה בוידאו באתר או פתרון 10 שאלות באתר).
 2. החל משנת 2021, הזכאות לבדיקה חינמית של חיבורים (גם לתלמיד שחצה את רף 15 שעות הפעילות במערכת וקיבל קרדיטים לבדית חיבורים) תהיה כפופה להחלטת המשרד לשוויון חברתי - מטה ישראל דיגיטלית.
 3. לאחר העלאת החיבור לאתר, על התלמיד חלה האחריות לוודא כי החיבור שהעלה הוא החיבור הנכון.
 4. במקרה שהחיבור אינו נכון ניתן למחוק אותו ולעלות חיבור חדש במקומו. אם חיבור נבדק בטרם התלמיד מחק אותו, לא ניתן יהיה לקבל בדיקה נוספת במקום החיבור שנבדק.
 5. זמן מינימלי בין הגשת חיבורים לבדיקה - 5 ימים.
 6. חיבור שנשלח לבדיקה ייבדק ויוחזר ללומד בתוך פרק זמן של עד 7 ימי עסקים. במקרה שחיבור לא נבדק בפרק זמן זה:
  1. אם בדיקת החיבור אינה במסגרת החיבורים המוקצים בקורס מתוגבר (משמע בדיקה שנרכשה בנפרד במערכת ההזמנות), ניתן לבטל את בדיקת החיבור ולקבל החזר כספי מלא על בדיקתו.
  2. אם בדיקת החיבור היא במסגרת הקורס המתוגבר או המלא (הקורס החינמי), לא ניתן לקבל החזר כספי או פיצוי כלשהו.

הקורס המתוגבר

 1. העלות המלאה של הקורס המתוגבר: 1,500 ₪
 2. העלות לתלמיד לאחר סבסוד המדינה: 250 ₪
 3. הקורס המתוגבר כולל:
  1. 28 שיעורים כיתתיים אונליין בני 60 דקות במערכת הכיתה הוירטואלית:
   1. השיעורים יתקיימו בהתאם לימים ולשעות שנבחרו על ידי התלמיד במעמד הרכישה.
   2. עד ליום סיום ההרשמה ניתן לעבור לכיתה אחרת (שעות וימים אחרים) על בסיס מקום פנוי בלבד.
   3. לאחר פתיחת הקורס אין אפשרות לעבור בין כיתות.
   4. אין אפשרות להשלים שיעורים מכל סיבה שהיא (מחלה, בעיית רשת וכו').
  2. 7 שיעורים פרטיים אונליין בני 30 דקות במערכת הכיתה הוירטואלית:
   1. השיעורים יתקיימו אחת ל 14-7 ימים לאורך הקורס, ולא פחות מ-5 ימים בין שיעור לשיעור, בהתאם לימים ולשעות שיתואמו בין התלמיד למדריך בתחילת הקורס ובמהלכו.
   2. תלמיד רשאי לבטל שיעור פרטי עד 24 שעות לפני מועד השיעור, ובלבד שיידע על כך את המדריך שלו ותאם איתו שיעור חלופי.
   3. אי הופעה לשיעור פרטי ללא ביטולו בזמן האמור תגרע אותו מסך השיעורים שהתלמיד זכאי להם.
   4. שיעורים פרטיים שלא נוצלו במהלך המועד אינם ניתנים לצבירה למועד נוסף, והזכאות להם תבוטל.
  3. בדיקה של 7 חיבורים:
   1. לאחר העלאת החיבור לאתר, על התלמיד חלה האחריות לוודא כי החיבור שהעלה הוא החיבור הנכון.
   2. במקרה שהחיבור אינו נכון ניתן למחוק אותו ולעלות חיבור חדש במקומו. אם חיבור נבדק בטרם התלמיד מחק אותו, לא ניתן יהיה לקבל בדיקה נוספת במקום החיבור שנבדק.
   3. זמן מינימלי בין הגשת חיבורים לבדיקה - 5 ימים.
   4. יש להגיש חיבורים אך ורק מתוך רשימת מטלות הכתיבה באתר ו/או מתוך הסימולציות של הקורס. חיבורים שאינם מתוך רשימה זו לא ייבדקו.
   5. בדיקות חיבורים שלא נוצלו במהלך המועד לא ניתנות לצבירה למועד נוסף, והזכאות להן תבוטל.
   6. יובהר כי תלמיד שהגיע ל-15 שעות פעילות בקורס וקיבל זכאות לבדיקת 3 חיבורים חינם, יהיה זכאי לבדיקה נוספת של 4 חיבורים בלבד (בסך הכל 7).
 4. באחריות התלמיד לוודא כי יש לו את כל האמצעים להשתתף בשיעורים הכיתתיים והפרטיים (מחשב, חיבור מהיר לאינטרנט, מצלמה, מיקרופון וכדומה).

תוקף המנויים

 1. תוקף הגישה למערכות הלימוד הוא בהתאם למועד הבחינה הפסיכומטרית שציינת עם הרשמתך. כשבועיים לאחר תאריך הבחינה הפסיכומטרית - תוקף הסיסמה יפוג. הזכאות לשימוש במערכות הלימוד היא אישית ואינה ניתנת להעברה. בכל מקרה, מתן גישה למערכות הלימוד מעבר לאמור לעיל נתון לשיקול דעתם הבלעדי של המשרד לשוויון חברתי – מטה ישראל דיגיטלית ו/או הספק ונתון להחלטתם בלבד.
 2. בדיקת חיבורים – ניתן לרכוש באתר שירות של בדיקת חיבורים. שירות זה הוא אישי ואינו ניתן להעברה.

ביטולים והחזרים

 1. ביטול עסקה יתבצע אך ורק באמצעות בקשה למייל: psychometry.campus@gmail.com.
 2. ביטול עסקה ייכנס לתוקף רק אם התלמיד קיבל הודעה חוזרת במייל המאשרת את הביטול.
 3. ביטול קורס מתוגבר - בהתאם לחוק הפיקוח על מכונים הפסיכומטריים תשס"ט 2008:
  1. עד 7 ימים לפני פתיחת הקורס - החזר כספי מלא.
  2. מתום 7 ימים לפני פתיחת הקורס ועד פתיחתו - דמי ביטול בסך 150 ₪.
  3. מיום פתיחת הקורס לא ניתן לבטל את הקורס ואין החזר כספי.
 4. לא ניתן לדחות קורס מתוגבר למועד מאוחר יותר.
 5. ספרים ו/או סימולציות:
  1. על פי החוק, צרכן אינו זכאי לקבל החזר כספי לאחר ביטול עסקה לרכישת ספרים. הסיבה לכך היא שזכות הביטול לא חלה על מוצרים שניתן להקליט, לשעתק ו/או לשכפל.
  2. ביטול עסקה בטרם יצא המשלוח - דמי ביטול בגובה 5%.
  3. ביטול עסקה לאחר שיצא המשלוח ולא נאסף על ידי המזמין - דמי ביטול בגובה 5% + 74 ₪ (עלות משלוח כפול - אל הלקוח וחזרה)
  4. משלוח שחזר (לקוח לא היה זמין לשליח) -
   1. אם הלקוח מעוניין בספרים/סימולציות - חיוב בסך 74 ₪ נוספים (משלוח כפול - הלוך חזור) ומשלוח הספרים/סימולציות פעם נוספת.
   2. אם הלקוח מעוניין בזיכוי - דמי ביטול בסך 5% + 74 ₪ (משלוח כפול - הלוך חזור).
  5. עלות שינוי כתובת מען למשלוח - 50 ₪ (רק לאחר אישור נציג קמפוס שהדבר אפשרי).
  6. לא ניתן לבטל את העסקה לאחר שהמשלוח נאסף על ידי המזמין
 6. ביטול רכישה של בדיקת חיבור אפשרית אך ורק במקרים בהם לא הוגש חיבור לבדיקה. ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימי עסקים לאחר ביצוע הרכישה ולקבל החזר כספי בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר החיבורים שלא נבדקו.

אי פתיחת קורס מתוגבר

 1. יובהר כי אשכול בינה אינה מתחייבת לפתוח קורס מתוגבר לכל אחד ממועדי הבחינה הפסיכומטרית, וכי הפתיחה של הקורס תלויה, בין השאר, בשיקוליים תקציביים והוראות המשרד לשוויון חברתי.
 2. במקרה שכזה, התלמיד לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף מעבר להחזר עלות ההשתתפות שלו בקורס המתוגבר.
 3. יובהר כי אשכול בינה אינה מתחייבת לפתוח את כל הכיתות שיוצעו לרישום, והפתיחה תלויה, בין השאר, במספר תלמידים מינימלי בכיתה. במקרה שכזה, אשכול בינה תציע לתלמיד מועדים חלופיים להשתתפות בקורס, אם קיימים כאלה.
 4. במקרה שאין מועדי קורסים אחרים או שהמועדים שהוצעו לתלמיד אינם מתאימים לו הוא יהיה זכאי לקבל החזר כספי מלא.
 5. יובהר כי בכל מקרה של ביטול הרישום לקורס המתוגבר, בין אם על ידי התלמיד ובין אם על ידי אשכול בינה, התלמיד לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף מעבר להחזר עלות ההשתתפות שלו בקורס המתוגבר.

הרשמה לבחינה הפסיכומטרית

 1. ההרשמה לקורס הפסיכומטרי של המדינה, לרבות למסלול המתוגבר, אינה מהווה תשלום או הרשמה לבחינה הפסיכומטרית עצמה. ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא באחריות התלמיד בלבד ועל חשבונו.
 2. ניתן להירשם לבחינה הפסיכומטרית באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה – מאל"ו (באתר (www.nite.org.il או על-ידי קניית ערכת הרשמה לבחינה הפסיכומטרית המצויה בחנויות הספרים.

חובות הלומדים בקורס מתוגבר

 1. הלומד מתחייב לשמור על התנהגות ושפה נאותה במהלך השיעורים הסינכרוניים ולהישמע להוראות המדריכים.
 2. הלומד מתחייב כי הוא מתכוון לגשת לבחינה הפסיכומטרית, כי הוא נרשם / או הוא עתיד להירשם לבחינה הפסיכומטרית באופן הנדרש וכי נרשם לקורס הפסיכומטרי של המדינה על מנת לשפר את סיכויי הצלחתו בבחינה הפסיכומטרית ולא לשם השגת יתרון מסחרי ו/או ריגול עסקי.
 3. חריגה מסעיפים אילו תאפשר לספק להרחיק את הלומד לאלתר ללא החזר כספי, ולתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם לו.

תנאי שימוש באתר והגבלת אחריות

 1. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) למשתמש שמסכים, כי הספק לא ישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא יהא אחראי להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו יעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.
 2. הספק רשאי להפסיק או לשנות את השירותים הניתנים באתר לרבות תכנים, עיצוב ומראה, וכן את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בלי למסור על כך הודעה מראש. תנאי השימוש החדשים יפורסמו באתר ויכנסו לתוקף מרגע פרסומם באתר.
 3. הספק אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הספק, או בשרתי התקשורת.
 4. הספק לא יהא אחראי לנזקים או להפסדים כלשהם, ישירים או עקיפים, אשר יגרמו לך ו/או לצד ג' כתוצאה מהשימוש באתר או בתכניו, או כתוצאה מחוסר היכולת להשתמש בו או בתכניו, לרבות אם נפלו טעויות בחלק מתכני האתר. תכני האתר, אינם מהווים בשום אופן עידוד ו/או המלצה לביצוע רכישה של מוצרים ו/או שירותים או ביצוע החלטות כלשהן, לרבות בחירת מוסד לימודים זה או אחר. בשימושך באתר זה, הנך מצהיר ומסכים כי הנך אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שתעשה באתר זה.
 5. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהספק אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
 6. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו (ככל שמוצגות), מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. הספק אינן אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותו לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

מדיניות פרטיות

 1. הספק מכיר בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר. שימושך באתר ו/או רישומך לשירותים באתר מהווים את הסכמתך לכל שימוש אשר ייעשה במידע שייאסף אודותיך כמפורט בתנאי השימוש להלן.
 2. בשלב ההרשמה לאתר, תידרש למסור מידע אישי שחלקו חובה. אינך חייב למסור את המידע, אך ללא מסירת המידע לא תוכל לקבל את השירותים שלשמם בקשת להירשם.
 3. הספק יהא רשאי למסור מידע אישי אודותיך לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) הספק יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) הפרת את תנאי השימוש באתר; (3) תתקבל אצל הספק טענה או תלונה לפיה הפרת כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצעת עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה הספק יהא רשאי למסור את המידע אודותיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 4. המשרד לשוויון חברתי – מטה ישראל דיגיטלית ו/או הספק יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיהם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר פעילות באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי הספק במסגרת הפרויקט. בנוסף, המשרד לשוויון חברתי – מטה ישראל דיגיטלית ו/או הספק יהיו רשאים לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידם לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

קישורים ותכני משתמשים

 1. באתר יכולים להופיע קישורים ("לינקים") לאתרים של צדדים שלישיים. הספק אינו מתחייב שכל הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 2. בחלק מהאזורים באתר קיימת אפשרות להעלאת תכנים לאתר על ידי המשתמש. הספק רשאי לבדוק תכנים אלה לפני העלאתם לאתר. הספק אינו חייב להעלות תכנים אלה לאתר וכן רשאי להורידם בכל עת, ללא צורך בהודעה מראש ולפי שיקול דעתו הבלעדי. הנך מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הספק, מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו בהקשר לכך.
 3. הנך מתחייב שתכנים אשר תעלה לאתר יהיו בהתאם לחוק, ושתכנים אלה לא יכילו:
  1. תכנים פרסומיים או מסחריים מכל סוג שהוא.
  2. תכנים בעלי אופי בוטה, פוגע, מעליב, גזעני, או תכנים בעלי אופי מיני בוטה ותכנים פורנוגרפיים.
  3. תכנים אשר מהווים פגיעה בפרטיות של צדדים שלישיים.
  4. תכנים אשר ידוע לך כי הם מכילים מידע שקרי או מטעה.
  5. תכנים אשר אין לך את זכות הקניין הרוחני בהם, או שלא קיבלת אישור מפורש להשתמש בהם ולפרסמם באתר על ידי בעלי זכות הקניין הרוחני של תכנים אלה.
  6. תכנים אשר מכילים וירוס או תוכנה או כל יישום מזיק אחר, כגון תוכנות הידועות בשם סוס טרויאני, תולעים וכיוצא באלה.
  7. תכנים לא חוקיים או תכנים אשר מעודדים, מסייעים או תומכים בעבירות פליליות.
  8. תכנים הנוגעים לקטינים, לפרטיהם האישיים, לתכנים היכולים לזהות אותם או לספק דרכי התקשרות עמם.
  9. מכתבי שרשרת או משחקי פירמידה מכל סוג שהוא.
  10. תכנים המכילים שמות משתמש, סיסמאות ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום.
  11. קישורים או הפניות לחומר שפרסומו נאסר על פי תנאים אלה.
  12. פרטים אישיים של משתמשים אחרים לרבות שמם, מספרי טלפון וכתובת.
 4. הנך מתחייב שכל תוכן או מידע שתמסור לספק ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר, איננו תוכן סודי והוא אינו מוגן על-ידי זכות כלשהי. הנך מאשר, כי ידוע לך וכי מוסכם, כי הספק יהא רשאי לעשות, ללא תשלום, כל שימוש בתכנים אשר תעלה לאתר. רשות זו הינה בלתי חוזרת ואינה מוגבלת בזמן.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שכלל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע, לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים למדינת ישראל ו/או למרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) ו/או לספק, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
 2. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, תרשימים וכיוצא באלה מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין המשרד לשוויון חברתי ו/או הספק לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לחברה לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת המשרד לשוויון חברתי, מראש ובכתב.

כללי

 1. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש של אתר קמפוס (https://campus.gov.il/tos) בכל הנוגע לקורס הפסיכומטרי של המדינה, תגברנה הוראות תנאי השימוש של אתר קמפוס.
 2. הספק רשאי להפסיק את שימושך באתר באם תפר מי מתנאי שימוש אלה. הנך מתחייב לשפות את הספק בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לה, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת מי מתנאי שימוש אלה.
 3. המשרד לשוויון חברתי ו/או הספק שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתתפים מרגע פרסומו באתר.
 4. משתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו. המשתמש יהא מנוע מטענה, כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.
 5. המשתמש מצהיר, כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.
 6. המשתמש מצהיר, כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982, להיות נמען להודעות פרסומיות שיישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה באתר, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.
 7. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.
 8. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

מייל לפניות: psychometry.campus@gmail.com
אשכול בינה בע"מ
החרש 3, אילת
ת.ד. 4560

QA