תקנון

תקציר התקנון (התקציר אינו ממצה ויש לקרוא את התקנון במלואו)

 • הגישה לשיעורים הכיתתיים והפרטיים ולהגשת החיבורים מתבצעת דרך האזור האישי בקורס הפסיכומטרי באתר קמפוס IL.
 • המסלול המתוגבר תקף למועד בחינה אחת בלבד. לא ניתן לעבור ממועד למועד.
 • המסלול המתוגבר ו/או בדיקת החיבורים ו/או השיעורים הפרטיים הם אישיים ואינם ניתנים להעברה.
 • בדיקות החיבורים והשיעורים הפרטיים במסגרת המסלול המתוגבר, שלא נוצלו במהלך המועד, לא ניתנים לצבירה למועד נוסף.
 • זמן מינימלי בין שיעורים פרטיים - 10 ימים, ובין הגשת חיבורים לבדיקה - 1 ימים.
 • משלוח ספרים/סימולציות עם שליח עד לבית - עד 10 ימי עסקים (לרוב כ-5 ימים).
 • ביטול השתתפות במסלול המתוגבר: עד 7 ימים לפני פתיחת הקורס - החזר מלא; מ-7 ימים ועד יום לפני פתיחת הקורס - דמי ביטול בסך 72 ₪; מיום פתיחת הקורס ועד לפני שיעור 9 - דמי ביטול בסך 288 ₪, ובנוסף - עלות בדיקות החיבורים והשיעורים הפרטיים שנצרכו על ידי התלמיד במהלך הקורס; משיעור 9 ואילך - אין החזר.
 • ביטול ספרים ו/או סימולציות: בטרם יצא המשלוח - דמי טיפול בסך 5%; לאחר יציאת המשלוח - דמי טיפול בסך 5% + 74 ₪ (משלוח הלוך-חזור); לאחר קבלה - אין אפשרות לבטל.
 • ביטול בדיקת חיבור (שנרכשה בנפרד): ניתן לבטל עד 14 ימים מיום הרכישה בניכוי דמי טיפול בסך 5%.
 • ביטול שיעור פרטי (שנרכש בנפרד): ניתן לבטל עד 14 ימים מיום הרכישה בניכוי דמי טיפול בסך 5%.

התקנון המלא

 1. אתר "קורס הפסיכומטרי של המדינה" מופעל במסגרת יוזמה של מטה המיזם הלאומי "ישראל דיגיטלית" – משרד הדיגיטל הלאומי, על מנת להעמיד לציבור הלומדים אפשרויות לימוד לבחינה הפסיכומטרית בחינם או בעלות סמלית, בהתאם למסלול הלימודים בו בחר הלומד (להלן: "השירותים"). שירותי האתר מופעלים על ידי ספק מטעמו של המשרד, חברת אשכול בינה בע"מ (להלן: "הספק").
 2. השימוש ו/או ההסתייעות בשירותי האתר מעידה על הסכמה לכלל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 3. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות והאמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לשני המינים.
 4. זכויות יוצרים ביחס לתכנים המתפרסמים בשירות זה, שייכות למדינת ישראל ו/או למרכז הארצי לבחינות ולהערכה (ע"ר) ו/או לאשכול בינה בע"מ. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר, על טקסטים, תמונות, איורים, מפות קטעי צליל, קטעי וידאו, גרפיקה ויישומי תוכנה (להלן: "החומר המוגן"), אלא אם כן זכויות יוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם אחר.

תנאי השימוש בתכנים ובמידע

 1. זכות השימוש במידע ובתכנים באתר היא למשתמש בלבד. המשתמש מתחייב שלא להרשות שימוש כלשהו, במידע, בין בתמורה ובין שלא בתמורה, לצד ג' כלשהו.
 2. המשתמש מתחייב להשתמש במידע ובשירותי האתר בהתאם לדרישות כל דין ובכפוף להנחיות ולהוראות באתר ובתקנון זה.
 3. המשתמש מתחייב כי לא יפרסם ברבים את המידע ו/או כל חלק ממנו, אלא בתנאים, כמפורט באתר. בנוסף, מתחייב המשתמש, כי לא יפרסם ברבים כל מוצר ו/או פלט של המידע, בין שהוא מודפס כשרטוט או כדו"ח ובין שהוא ניתן כקובץ על גבי אמצעים מגנטיים או בכל צורה אחרת וכי לא ישכפל, לא יצלם, לא יעתיק ולא ידפיס כל מוצר ו/או פלט כאמור לעיל מתוך המידע ו/או כל חלק ממנו לצורך הפצה ו/או פרסום בכל דרך שהיא. עוד, מתחייב המשתמש כי לא יאפשר, בין במישרין ובין בעקיפין, בין בתמורה ובין ללא תמורה, את ביצוע אחת או יותר מהפעולות המפורטות לעיל.
  ידוע למשתמש כי כל שכפול, העתקה, פרסום, הפצה, משלוח, שידור, או של מידע המאוחסן באתר, שלא הותר במפורש אסור, אלא אם נתנה לכך הסכמת משרד הדיגיטל הלאומי – מטה ישראל דיגיטלית, מראש ובכתב.
  הסכמת המשתמש ו/או הגולש כוללת הצהרתו, כי המידע לא ישמש למטרות רווח ו/או למטרות מסחריות אחרות וכי לא יאוחסן באתרים אחרים ברשת האינטרנט. המשתמש מתחייב שלא לאסוף כתובות מייל מהאתר ולא לעשות כל שימוש היכול להביא לידו רווח כספי מכתובת מייל שפורסמה באתר.
 4. אתרים בהם יפורסם תוכן מאתר זה על פי הסכם ו/או הסכמה פרטניים מלבד תקנון זה, מתחייבים לקבל קודם את הסכמת משרד הדיגיטל הלאומי – מטה ישראל דיגיטלית, מראש ובכתב בלבד, ובכל מקרה יהיו כפופים להוראות תקנון זה.
 5. המשתמש לא יבצע כל שינוי ו/או עריכה ו/או עיבוד למידע.
 6. המשתמש מתחייב לשמור בהקפדה על המידע ולנקוט בכל אמצעי הזהירות הנדרשים לשם מניעת אובדנו ו/או הגעתו לידי אחר.
 7. המשתמש מתחייב לפצות ו/או לשפות את מדינת ישראל בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או חסרון כיס שיגרמו לה עקב הפרת הוראות תקנון זה ו/או פגיעה בזכויות צד שלישי כלשהו בשל פרסום הודעות על ידו.
 8. במקרה של הפרת הוראות התקנון, מסכים המשתמש לפיצוי ללא הוכחת נזק לטובת מדינת ישראל, שיהיה הסכום המקסימלי כאמור בחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999 ו/או חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965 ו/או חוק זכות יוצרים, תשס"ח-2007, ובכל מקרה הסכום הסטטוטורי הגבוה מביניהם, לפי העניין ובהתאם ליום ההפרה.
 9. ידוע למשתמש, כי משרד הדיגיטל הלאומי – מטה ישראל דיגיטלית ו/או הספק רשאים לערוך, לשנות, לתקן או למחוק הודעות ו/או להסיר הודעות בשלמותן ו/או בחלקן ו/או כל חומר ו/או מידע מהפורומים, על פי שיקול דעתם הבלעדי והמוחלט וזאת מבלי לתת על כך הודעה למשתמש ומבלי לגרוע מכל סעד נוסף.
 10. מובהר בזאת, כי משרד הדיגיטל הלאומי – מטה ישראל דיגיטלית ו/או הספק יהיה רשאים לנקוט כנגד משתמש שיפר הוראות אלה בכל האמצעים העומדים לרשותם על פי דין וכן יהיו רשאים להעביר את פרטי המשתמש לכל גורם שעלול להיפגע מפרסום ההודעה של המשתמש.
 11. הספק רשאי להפסיק את מתן השירותים ו/או פעילות הפורומים ללא כל הודעה מוקדמת ולמשתמש לא תהיה כל טענה כלפי משרד הדיגיטל הלאומי – מטה ישראל דיגיטלית בעניין זה.

הזמנה ומשלוח

 1. לצורך ביצוע פעולת הרכישה באתר, על המשתמש להזין פרטים אישיים בהתאם למופיע בטופס - יש להקפיד למלא פרטים מדויקים. במקרה שהמוצרים שנרכשו באתר יחזרו לספק בגין פרטים שגויים ו/או שהחבילה לא נדרשה, המשתמש יוכל לקבל החזר כספי בניכוי דמי הטיפול והמשלוח, כמפורט בתנאי הביטול וההחזרים בתקנון זה.
 2. כל הפרטים האישיים שיימסרו בעת ביצוע פעולת הרכישה באתר או בטלפון יישמרו במערכות של הספק (למעט פרטי כרטיס האשראי ומספר תעודת הזהות אשר אינם נשמרים במערכות הספק בכל מקרה). הספק לא יעביר את הפרטים האישיים שמסרת בעת ביצוע פעולת הרכישה באתר לאף גורם אחר זולת לספקים במידת הצורך, וזאת רק על-מנת להשלים את פעולת הרכישה שביצעת באתר או בטלפון. למרות שעל-פי חוק אינך חייב למסור לספק את פרטיך האישיים, הספק לא יוכל לטפל בהזמנה אם לא יקבל ממך פרטים אלו.
 3. אספקת המוצר תתבצע בתוך 10 ימי עסקים (ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחג) מיום קבלת האישור על התשלום. במקרה של עיכוב בהגעת המוצר ליעדו מעבר לזמן אספקת המוצר המפורט באתר, ניתן לבטל את העסקה, להחזיר את המוצר באריזתו המקורית ולקבל החזר מלא. בכל מקרה, חבותו של הספק, תחת כל עילה משפטית שהיא, בגין מוצרים ו/או שירותים שנרכשו באתר, לא תעלה על גובה התמורה ששולמה בפועל על המוצרים ו/או השירותים שהוזמנו על-ידך.
 4. במקרה שהמוצר אבד במהלך המשלוח, הספק ידאג לשלוח מוצר חדש ללא תשלום נוסף מהר ככל שניתן, בהתאם לזמינות המוצר במלאי.
 5. לאחר קבלת המשלוח, באחריות המשתמש לוודא כי כל הספרים ו/או הסימולציות שהזמין אכן הגיעו. טענות בדבר חוסרים כלשהם יש לשלוח למייל התמיכה של הקורס (מופיע בתחתית התקנון) עד 5 ימים מיום קבלת המשלוח, והספק ידאג לשלוח את הפריטים החסרים. לאחר זמן זה לא יישלחו השלמות כלשהן.

בדיקת חיבורים

 1. החל מקורס ההכנה למועד יולי/קיץ 2021 ואילך, לתלמידים בקורס המלא (החינמי) לא תינתן זכאות לבדיקה חינמית של חיבורים (גם אם חצו את רף 15 שעות הפעילות במערכת).
 2. תלמידים מכל המועדים, שלא הגישו לבדיקה את כל החיבורים להם היו זכאים עד סוף קורס ההכנה למועד מרץ/אביב 2021, לא יהיו זכאים להגישם לאחר מכן.
 3. הזכאות לבדיקת חיבורים היא אישית ואינה ניתנת להעברה.
 4. הספק יהיה רשאי להשתמש בחיבורים שנבדקו לצרכי לימוד (למשל, פרסום מאגר של חיבורים בדוקים), ו/או להעבירם לגורם אחר לשימוש לצרכי לימוד (למשל, לצורך יצירת מערכת בדיקת חיבורים אוטומטית), וכל אלה ללא ציון שם התלמידים שכתבו אותם וללא תמורה מכל סוג שהוא לתלמידים שכתבו אותם. במקרה שהמשתמש אינו מעוניין לאפשר שימוש כאמור בחיבורים ששלח לבדיקה עליו לשלוח הודעה למייל התמיכה.
 5. תוקף הזכאות לבדיקת חיבור שנרכשה במערכת ההזמנות באופן נפרד היא למשך שנה אחת מיום הרכישה. לאחר מועד זה הזכאות לבדיקה תבוטל והתלמיד לא יהיה זכאי להחזר כספי כלשהו.
 6. לאחר העלאת החיבור לאתר, על התלמיד חלה האחריות לוודא כי החיבור שהעלה תקין (מתאים לנושא הנבחר, כתב קריא וכדומה).
 7. במקרה שהחיבור אינו תקין התלמיד יכול למחוק אותו ולעלות חיבור חדש במקומו. אם חיבור נבדק בטרם התלמיד מחק אותו, לא ניתן יהיה לקבל בדיקה נוספת במקום החיבור שנבדק.
 8. זמן מינימלי בין הגשת חיבורים לבדיקה - 1 ימים.
 9. חיבור שנשלח לבדיקה ייבדק ויוחזר ללומד בתוך פרק זמן של עד 7 ימי עסקים (ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחג). במקרה שחיבור לא נבדק בפרק זמן זה:
  1. אם בדיקת החיבור אינה במסגרת החיבורים המוקצים במסלול המתוגבר (בדיקה שנרכשה בנפרד במערכת ההזמנות), ניתן לבטל את בדיקת החיבור ולקבל החזר כספי מלא על בדיקתו.
  2. אם בדיקת החיבור היא במסגרת המסלול המתוגבר, לא ניתן לקבל החזר כספי או פיצוי כלשהו.
 10. אם תלמיד הגיש בקשה לערעור על בדיקת חיבור, ולאחר בדיקה נמצא כי הבדיקה הייתה תקינה, לתלמיד יופחת קרדיט נוסף של בדיקת חיבור (כאילו שלח חיבור נוסף לבדיקה).

המסלול המתוגבר

 1. עלות ההשתתפות במסלול המתוגבר: 720 ₪
 2. המסלול המתוגבר כולל:
  1. 28 שיעורים כיתתיים אונליין בני 60 דקות במערכת הכיתה הוירטואלית:
   1. השיעורים יתקיימו בהתאם לימים ולשעות שנבחרו על ידי התלמיד במעמד הרכישה.
   2. עד ליום סיום ההרשמה ניתן לעבור לכיתה אחרת (שעות וימים אחרים) על בסיס מקום פנוי בלבד.
   3. לאחר פתיחת הקורס אין אפשרות לעבור בין כיתות.
   4. אין אפשרות להשלים שיעורים מכל סיבה שהיא (מחלה, בעיית רשת וכו').
  2. 3 שיעורים פרטיים אונליין בני 30 דקות במערכת הכיתה הוירטואלית:
   1. השיעורים יתקיימו בתחילת, אמצע וסוף הקורס, ולא פחות מ-10 ימים בין שיעור לשיעור, בהתאם לימים ולשעות שיתואמו בין התלמיד למדריך בתחילת הקורס ובמהלכו.
   2. תלמיד רשאי לבטל שיעור פרטי עד 24 שעות לפני מועד השיעור, ובלבד שיידע על כך את המדריך שלו ותאם איתו שיעור חלופי.
   3. אי הופעה לשיעור פרטי ללא ביטולו בזמן האמור תגרע אותו מסך השיעורים שהתלמיד זכאי להם.
   4. שיעורים פרטיים שלא נוצלו במהלך המועד אינם ניתנים לצבירה למועד נוסף, והזכאות להם תבוטל.
  3. בדיקה של 3 חיבורים:
   1. על החיבורים להיות מוגשים במהלך הקורס (מומלץ להגיש בהתאם לתכנית הלימוד), עד 7 ימי עסקים (ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחג) לפני תאריך הבחינה של אותו מועד.
   2. חיבורים שלא נשלחו לבדיקה או שנשלחו לבדיקה לאחר מועד זה ולא התקבלו בדוקים לא יזכו את התלמיד בהחזר כספי או בפיצוי כלשהו.
   3. זמן מינימלי בין הגשת חיבורים לבדיקה - 1 ימים.
   4. יש להגיש חיבורים אך ורק מתוך רשימת מטלות הכתיבה באתר ו/או מתוך הסימולציות של הקורס. חיבורים שאינם מתוך רשימה זו לא ייבדקו.
   5. בדיקות חיבורים שלא נוצלו במהלך המועד לא ניתנות לצבירה למועד נוסף והזכאות להן תבוטל.
 3. באחריות התלמיד לוודא כי יש לו את כל האמצעים להשתתף בשיעורים הכיתתיים והפרטיים (מחשב, חיבור מהיר לאינטרנט, מצלמה, מיקרופון וכדומה).

מסלול מתוגבר לתלמידי עתידים

 1. תלמיד השייך לעתידים ישלם בעת הרישום 200 ₪ בלבד.
 2. הזכאות לסבסוד מותנית בעמידה בתנאים של עתידים כפי שיופיעו במערכת ההזמנות בעת ביצוע הרכישה.
 3. תלמיד שיקבל הודעה כי אינו זכאי לסבסוד יוכל להמשיך ללמוד במסלול המתוגבר רק אם ישלים את הסכום למחיר המלא (יוסיף 520 ₪), אחרת ייאלץ לעזוב את המסלול המתוגבר.

שיעורים פרטיים

 1. ניתן לרכוש תוספת של שיעורים פרטיים רק במסגרת המסלול המתוגבר.
 2. לא ניתן לקיים יותר מ-10 שיעורים פרטיים במועד אחד.
 3. זמן מינימלי בין שיעורים פרטיים - 10 ימים.
 4. מימוש השיעורים הפרטיים יתבצע באותו מועד של המסלול המתוגבר אליו התלמיד שייך. קרדיטים של שיעורים פרטיים שלא מומשו במהלך המועד יאבדו את תוקפם, והתלמיד לא יהיה זכאי להעבירם למועד מאוחר יותר או לקבל החזר כספי כלשהו בגינם.
 5. השיעורים הפרטיים ייקבעו בתיאום מול המדריך הכיתתי. במקרה של שיעור פרטי שנרכש בנפרד מהמסלול המתוגבר, אם התלמיד והמדריך לא הצליחו למצוא זמן המתאים לשניהם התלמיד יהיה זכאי לבטל את השיעור הפרטי שרכש ולקבל החזר מלא, ובלבד שפנה בכתב למייל התמיכה של הקורס לא יאוחר מ-14 ימים מיום רכישת השיעור הפרטי.
 6. שיעורים פרטיים הם אישיים ואינם ניתנים להעברה.

תוקף המנויים

 1. תוקף הגישה למערכות הלימוד הוא בהתאם למועד הבחינה הפסיכומטרית שהמשתמש ציין עם הרשמתו לאתר. כשבועיים לאחר תאריך הבחינה הפסיכומטרית - תוקף הסיסמה יפוג. הזכאות לשימוש במערכות הלימוד היא אישית ואינה ניתנת להעברה. בכל מקרה, מתן גישה למערכות הלימוד מעבר לאמור לעיל נתון לשיקול דעתם הבלעדי של משרד הדיגיטל הלאומי - מטה ישראל דיגיטלית ו/או הספק ונתון להחלטתם בלבד.

ביטולים והחזרים

 1. בקשה לביטול עסקה יש לשלוח בכתב בלבד למייל: psychometry.campus@gmail.com.
 2. ביטול עסקה ייכנס לתוקף רק אם המשתמש קיבל הודעה חוזרת במייל המאשרת את הביטול.
 3. ביטול השתתפות במסלול מתוגבר - בהתאם לחוק הפיקוח על מכונים הפסיכומטריים תשס"ט 2008:
  1. עד 7 ימים לפני פתיחת הקורס - החזר כספי מלא.
  2. מתום 7 ימים לפני פתיחת הקורס ועד פתיחתו - דמי ביטול בסך 72 ₪.
  3. מיום פתיחת הקורס ועד לפני שיעור 9 - דמי ביטול בסך 288 ₪ או הסכום שהתלמיד שילם עבור ההשתתפות במסלול המתוגבר - הנמוך מביניהם, ובנוסף, עלות בדיקות החיבורים והשיעורים הפרטיים שנצרכו על ידי התלמיד במהלך הקורס.
  4. משיעור 9 ואילך - לא ניתן לבטל את ההשתתפות במסלול המתוגבר ולא ניתן לקבל החזר כספי כלשהו.
 4. על אף האמור בסעיף הקודם, תלמיד יוכל לבטל השתתפותו במסלול המתוגבר עקב נסיבות חריגות שלא ניתן היה לצפותן מראש ולקבל החזר תשלום מלא בכל שלב בקורס, בניכוי העלויות של בדיקות החיבורים והשיעורים הפרטיים שצרך במהלך הקורס; לצורך סעיף זה נסיבות חריגות הן: פטירתו של בן משפחה מדרגה ראשונה במהלך הקורס או גילוי מחלה קשה אצל התלמיד אשר אינה מאפשרת את המשך השתתפותו במסלול המתוגבר ואשר לא הייתה ידועה טרם ההרשמה למסלול המתוגבר. לצורך כך, על התלמיד לפנות בכתב למייל התמיכה של הקורס ולצרף לבקשה את האסמכתאות המתאימות.
 5. לא ניתן לדחות השתתפות במסלול המתוגבר למועד מאוחר יותר.
 6. ספרים ו/או סימולציות:
  1. על פי החוק, צרכן אינו זכאי לקבל החזר כספי לאחר ביטול עסקה לרכישת ספרים. הסיבה לכך היא שזכות הביטול לא חלה על מוצרים שניתן להקליט, לשעתק ו/או לשכפל.
  2. ביטול עסקה בטרם יצא המשלוח - דמי ביטול בגובה 5%.
  3. ביטול עסקה לאחר שיצא המשלוח ולא נאסף על ידי המזמין - דמי ביטול בגובה 5% + 74 ₪ (עלות משלוח כפול - אל הלקוח וחזרה).
  4. משלוח שחזר (לקוח לא היה זמין לשליח) -
   1. אם הלקוח מעוניין בספרים/סימולציות - חיוב בסך 74 ₪ נוספים (משלוח כפול - הלוך חזור) ומשלוח הספרים/סימולציות פעם נוספת.
   2. אם הלקוח מעוניין בזיכוי - דמי ביטול בסך 5% + 74 ₪ (משלוח כפול - הלוך חזור).
  5. עלות שינוי כתובת מען למשלוח - 50 ₪ (רק לאחר אישור נציג קמפוס IL שהדבר אפשרי).
  6. לא ניתן לבטל את העסקה לאחר שהמשלוח נאסף על ידי המזמין או מי מטעמו.
 7. ביטול רכישה של בדיקת חיבור אפשרית אך ורק במקרים בהם לא הוגש חיבור לבדיקה. ניתן לבטל את העסקה עד 14 ימים לאחר ביצוע הרכישה ולקבל החזר כספי בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% ממחיר החיבורים שלא נבדקו.

אי פתיחת מסלול מתוגבר

 1. יובהר כי הספק אינו מתחייב לפתוח מסלול מתוגבר לכל אחד ממועדי הבחינה הפסיכומטרית, וכי הפתיחה של המסלול תלויה, בין השאר, בשיקוליים תקציביים והוראות משרד הדיגיטל הלאומי.
 2. במקרה שלא ייפתח מסלול מתוגבר למועד כלשהו, התלמיד לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף מעבר להחזר עלות ההשתתפות שלו במסלול המתוגבר.
 3. יובהר כי הספק אינו מתחייב לפתוח את כל הכיתות שיוצעו לרישום במסגרת המסלול המתוגבר, והפתיחה תלויה, בין השאר, במספר תלמידים מינימלי בכיתה. במקרה שכזה, הספק יציע לתלמיד מועדים חלופיים להשתתפות במסלול המתוגבר, אם קיימים כאלה.
 4. במקרה שאין מועדי קורסים אחרים או שהמועדים שהוצעו לתלמיד אינם מתאימים לו, התלמיד יהיה זכאי לקבל החזר כספי מלא.
 5. יובהר כי בכל מקרה של ביטול הרישום למסלול המתוגבר, בין אם על ידי התלמיד ובין אם על ידי הספק, התלמיד לא יהיה זכאי לכל פיצוי נוסף מעבר להחזר עלות ההשתתפות שלו בקורס המתוגבר.

הרשמה לבחינה הפסיכומטרית

 1. ההרשמה לקורס הפסיכומטרי של המדינה, לרבות למסלול המתוגבר, אינה מהווה תשלום או הרשמה לבחינה הפסיכומטרית עצמה. ההרשמה לבחינה הפסיכומטרית היא באחריות התלמיד בלבד ועל חשבונו.
 2. ניתן להירשם לבחינה הפסיכומטרית באתר המרכז הארצי לבחינות ולהערכה – מאל"ו (באתר (www.nite.org.il או על-ידי קניית ערכת הרשמה לבחינה הפסיכומטרית המצויה בחנויות הספרים.

חובות הלומדים במסלול המתוגבר

 1. הלומד מתחייב לשמור על התנהגות ושפה נאותה במהלך השיעורים הסינכרוניים ולהישמע להוראות המדריכים.
 2. הלומד מתחייב כי הוא מתכוון לגשת לבחינה הפסיכומטרית, כי הוא נרשם / או הוא עתיד להירשם לבחינה הפסיכומטרית באופן הנדרש וכי נרשם לקורס הפסיכומטרי של המדינה על מנת לשפר את סיכויי הצלחתו בבחינה הפסיכומטרית ולא לשם השגת יתרון מסחרי ו/או ריגול עסקי.
 3. חריגה מסעיפים אילו תאפשר לספק להרחיק את הלומד לאלתר ללא החזר כספי, ולתבוע פיצויים בגין הנזק שנגרם לו.

תנאי שימוש באתר והגבלת אחריות

 1. השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS) למשתמש שמסכים, כי הספק לא ישא בכל אחריות כלפיו בכל מקרה ולא יהא אחראי להתאמת השירותים לצרכי המשתמש ו/או למטרותיו. לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו. השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו יעשה על האחריות הבלעדית והמלאה של המשתמש.
 2. הספק רשאי להפסיק או לשנות את השירותים הניתנים באתר לרבות תכנים, עיצוב ומראה, וכן את תנאי השימוש באתר מזמן לזמן, בלי למסור על כך הודעה מראש. תנאי השימוש החדשים יפורסמו באתר ויכנסו לתוקף מרגע פרסומם באתר.
 3. הספק אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי הספק, נזקים, קלקולים, תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל הספק, או בשרתי התקשורת.
 4. הספק לא יהא אחראי לנזקים או להפסדים כלשהם, ישירים או עקיפים, אשר יגרמו למשתמש ו/או לצד ג' כתוצאה מהשימוש באתר או בתכניו, או כתוצאה מחוסר היכולת להשתמש בו או בתכניו, לרבות אם נפלו טעויות בחלק מתכני האתר. תכני האתר, אינם מהווים בשום אופן עידוד ו/או המלצה לביצוע רכישה של מוצרים ו/או שירותים או ביצוע החלטות כלשהן, לרבות בחירת מוסד לימודים זה או אחר. בשימוש באתר זה, המשתמש מצהיר ומסכים כי הוא אחראי באופן בלעדי לכל שימוש שיעשה באתר זה.
 5. המשתמש מצהיר בזה, כי ידוע לו שהספק אינו אחראי לכל שימוש שהוא עושה, בין במישרין בין בעקיפין, בשירותים וכי הוא אחראי באופן בלעדי ומלא לכל שימוש שהוא עושה בשירותים.
 6. המידע המתפרסם באתר וכן הפרסומות המוצגות בו (ככל שמוצגות), מאפשרים הפניה לאתרים נוספים באינטרנט. הספק אינן אחראי בכל צורה שהיא לתוכנו של המידע המוצג באתרים אלה כפי שאין באפשרותו לעמוד על טיבו, איכותו או מהימנותו של המידע באתרים אלה. כל שימוש במידע באתרים אלה יעשה על אחריותו של המשתמש.

מדיניות פרטיות

 1. הספק מכיר בחשיבות השמירה על הפרטיות של המשתמשים באתר. השימוש באתר ו/או הרישום לשירותים באתר מהווים את הסכמת המשתמש לכל שימוש אשר ייעשה במידע שייאסף אודותיו כמפורט בתנאי השימוש להלן.
 2. בשלב ההרשמה לאתר, יש למסור מידע אישי שחלקו חובה. אין חובה למסור את המידע, אך ללא מסירת המידע לא ניתן יהיה לקבל את השירותים שלשמם נדרשת ההרשמה. חלק מהמידע או השירותים שהתבקשו יועברו למשתמש דרך צדדים שלישיים כגון חברת שליחויות וגופים מסחריים אחרים. לצורך כך, הספק מעביר לגורמים אלה את פרטי המשתמש על מנת שיצרו עמו קשר. הספק אינו אחראי לכל שימוש אשר יעשה על ידי אותם גורמים בכל מידע, בין אם הועבר אליהם על ידי הספק, ובין אם נמסר להם על ידי המשתמש באופן ישיר.
 3. הספק יהא רשאי למסור מידע אישי אודות המשתמש לצדדים שלישיים, בכל אחד מהמקרים בהם (1) הספק יהיה מחויב לעשות כן על פי צו שיפוטי; (2) המשתמש הפר את תנאי השימוש באתר; (3) תתקבל אצל הספק טענה או תלונה לפיה המשתמש הפר כל דין, לרבות, ומבלי לגרוע מן האמור, ביצוע עוולה או עבירה בניגוד לדיני לשון הרע, דיני הגנת הפרטיות, דיני הקניין הרוחני, דיני העונשין או דיני עוולות מסחריות. במקרה זה הספק יהא רשאי למסור את המידע אודות המשתמש לצד הטוען כי נפגע ממנו או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
 4. משרד הדיגיטל הלאומי - מטה ישראל דיגיטלית ו/או הספק יהיו רשאים לעשות שימוש בפרטים שיימסרו על ידי המשתמשים במועד ההרשמה לשירותים ו/או שיצטברו אודותיהם בעת השימוש באתר, על מנת ליצור קשר עם המשתמשים ולעדכן אותם בדבר פעילות באתר ו/או בנוגע לשירותים נוספים המוצעים על ידי הספק במסגרת הפרויקט. בנוסף, משרד הדיגיטל הלאומי - מטה ישראל דיגיטלית ו/או הספק יהיו רשאים לעשות שימוש במידע הנ"ל למטרות שיווקיות ו/או כחלק מנתונים סטטיסטיים שנאגרים על ידם לשם שימוש אישי ו/או כחלק מנתונים המועברים לצד ג' וזאת בכפוף לכך שמידע זה לא יזהה את המשתמש בשמו או בפרטי זהותו.

קישורים ותכני משתמשים

 1. באתר יכולים להופיע קישורים ("לינקים") לאתרים של צדדים שלישיים. הספק אינו מתחייב שכל הקישורים יהיו תקינים ויובילו לאתר אינטרנט פעיל.
 2. בחלק מהאזורים באתר קיימת אפשרות להעלאת תכנים לאתר על ידי המשתמש. הספק רשאי לבדוק תכנים אלה לפני העלאתם לאתר. הספק אינו חייב להעלות תכנים אלה לאתר וכן רשאי להורידם בכל עת, ללא צורך בהודעה מראש ולפי שיקול דעתו הבלעדי. המשתמש מוותר מראש על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד הספק, מנהליו, עובדיו וכל מי מטעמו בהקשר לכך.
 3. המשתמש מתחייב שתכנים אשר יעלה לאתר יהיו בהתאם לחוק, ושתכנים אלה לא יכילו:
  1. תכנים פרסומיים או מסחריים מכל סוג שהוא.
  2. תכנים בעלי אופי בוטה, פוגע, מעליב, גזעני, או תכנים בעלי אופי מיני בוטה ותכנים פורנוגרפיים.
  3. תכנים אשר מהווים פגיעה בפרטיות של צדדים שלישיים.
  4. תכנים אשר ידוע למשתמש כי הם מכילים מידע שקרי או מטעה.
  5. תכנים אשר אין למשתמש את זכות הקניין הרוחני בהם, או שלא קיבל אישור מפורש להשתמש בהם ולפרסמם באתר על ידי בעלי זכות הקניין הרוחני של תכנים אלה.
  6. תכנים אשר מכילים וירוס או תוכנה או כל יישום מזיק אחר, כגון תוכנות הידועות בשם סוס טרויאני, תולעים וכיוצא באלה.
  7. תכנים לא חוקיים או תכנים אשר מעודדים, מסייעים או תומכים בעבירות פליליות.
  8. תכנים הנוגעים לקטינים, לפרטיהם האישיים, לתכנים היכולים לזהות אותם או לספק דרכי התקשרות עמם.
  9. מכתבי שרשרת או משחקי פירמידה מכל סוג שהוא.
  10. תכנים המכילים שמות משתמש, סיסמאות ופרטים אחרים, המאפשרים שימוש בתוכנות מחשב, קבצים דיגיטליים, אתרי אינטרנט או שירותים הטעונים הרשמה או תשלום.
  11. קישורים או הפניות לחומר שפרסומו נאסר על פי תנאים אלה.
  12. פרטים אישיים של משתמשים אחרים לרבות שמם, מספרי טלפון וכתובת.
 4. המשתמש מתחייב שכל תוכן או מידע שימסור לספק ו/או תפרסם באמצעות האתר או בכל אמצעי אחר, איננו תוכן סודי והוא אינו מוגן על-ידי זכות כלשהי. המשתמש מאשר כי ידוע לו וכי מוסכם, כי הספק יהא רשאי לעשות, ללא תשלום, כל שימוש בתכנים אשר יעלה לאתר. רשות זו היא בלתי חוזרת ואינה מוגבלת בזמן.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. המשתמש מצהיר, כי ידוע לו שכלל זכויות היוצרים, זכויות הפטנטים, הסודות המסחריים, זכויות הבעלות ו/או השימוש במידע, לרבות זכויות ההפצה וכל קניין רוחני אחר במידע שייכים למדינת ישראל ו/או למרכז הארצי לבחינות ולהערכה (מאל"ו) ו/או לספק, ולמשתמש לא תהיה כל זכות מכל סוג שהיא במידע וכי השימוש במידע הינו לצרכיו האישיים בלבד של המשתמש.
 2. חלקים שונים מהמידע וכן חלק מהתמונות, תרשימים וכיוצא באלה מוצגים באתר בהתאם להסכמים בין משרד הדיגיטל הלאומי ו/או הספק לבין צדדים שלישיים. זכויות היוצרים בתכנים אלה ו/או בתמונות שייכים לצדדים שלישיים, שהתירו לספק לעשות בהם שימוש. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לשווק, להשתמש או למסור לאחרים את המידע ו/או חלק ממנו ו/או טקסטים ו/או חלקים מהם ו/או תכנים ו/או חלק מהם ו/או התמונות ו/או לעשות בהם כל שימוש מסחרי או לא מסחרי אחר, בלא קבלת הסכמה מפורשת מאת משרד הדיגיטל הלאומי, מראש ובכתב.

כללי

 1. במקרה של סתירה בין הוראות תקנון זה לבין תנאי השימוש של אתר קמפוס IL (https://campus.gov.il/tos) בכל הנוגע לקורס הפסיכומטרי של המדינה, תגברנה הוראות תנאי השימוש של אתר קמפוס IL.
 2. הספק רשאי להפסיק את שימוש המשתמש באתר באם המשתמש יפר מי מתנאי שימוש אלה. המשתמש מתחייב לשפות את הספק בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו לו, ובכלל זה שכר טרחת עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת מי מתנאי שימוש אלה.
 3. משרד הדיגיטל הלאומי ו/או הספק שומרים על כל זכות לשנות את הוראות וכללי השימוש באתר מזמן לזמן, בהתאם לשיקול דעתם הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמשים מרגע פרסומו באתר.
 4. המשתמש מתחייב לעיין מפעם לפעם בתקנון זה ולהתעדכן בשינויים בו. המשתמש יהא מנוע מטענה כי לא התעדכן בשינויים בתקנון.
 5. המשתמש מצהיר כי רק האמור בתקנון זה יחייב את הצדדים.
 6. המשתמש מצהיר כי הוא מסכים בהתאם לתיקון 40 לחוק התקשורת (בזק ושידורים) התשמ"ב-1982, להיות נמען להודעות פרסומיות שיישלחו אליו מהאתר וכי ידוע לו שיוכל בכל עת לפנות באמצעות כתובת המייל המופיעה בתחתית תקנון זה, לצורך הסרתו מרשימת התפוצה והפסקת משלוח הודעות פרסומיות אליו.
 7. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שאין האמור באתר יכול להוות ייעוץ מקצועי ו/או משפטי ו/או ייעוץ כלל.
 8. על הסכם זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. מקום השיפוט הבלעדי בכל עניין ומחלוקת בכל הנוגע לשירותים באתר, יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב בלבד, אשר ידון בעניין בהתאם לדיני מדינת ישראל.

מייל לפניות: campus@mail.gov.il
טלפון: 1299 (בלי כוכבית)

QA